Wie zijn wij?

Gerhanko is in zijn organisatie en doelstellingen al 40 jaar dé partner voor invorderingsopdrachten. Deskundigheid, respect, soepelheid, kostenbesparend, transparantie, snelheid en kwaliteit zijn altijd al ons uithangbord geweest in een wereld die voortdurend verandert.

Lees meer

Wat doen wij?

De gerechtsdeurwaarder treedt op als openbaar ambtenaar om akten te betekenen in het kader van gerechtelijke procedures van burgerlijke, sociale, fiscale of strafrechterlijke aard alsook om bestaande of bekomen uitvoerbare titels ook daadwerkelijk uit te voeren.

Lees meer

Openbare verkopingen

Voor de openbare verkopingen dient er steeds een gerechtsdeurwaarder of een notaris aanwezig te zijn, die hiervan een proces-verbaal opstelt.

Lees meer

Tijdelijke inperkingen voor gedwongen uitvoeringen tegen particulieren en ondernemingen vanaf 24/12/2020:

Bij wet van 20 december 2020 werden tijdelijke en structurele maatregelen inzake justitie genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Vanaf 24/12/2020 t.e.m. 31/03/2021 is er een tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels op inkomsten uit arbeid en vervangingsinkomen.

Daarnaast voert de wet een nieuw moratorium in op uitvoeringsdaden tegen natuurlijke personen en ondernemingen vanaf 24/12/2020 t.e.m. 31/01/2021.

1. Ten aanzien van natuurlijke personen werden volgende maatregelen genomen:

- verbod op alle nieuwe uitvoerende beslagen en alle nieuwe beslagen onder derden
- opschorting van de lopende uitvoerende beslagen
- verbod op loonoverdrachten van werknemers (wet van 12/04/1965)

Bepaalde uitzonderingen werden voorzien:

- invordering van alimentatieschulden;
- akkoord van schuldenaar met beslag of voortzetting gedwongen tenuitvoerlegging;
- geldschuldveroordeling in strafzaken;
- geldschuldveroordeling ingevolge fraude in fiscale of sociale zaken;
- fiscale kennisgeving die geldt als beslag onder derden in handen van de notaris.

Dit betekent dat alle bewarende beslagen m.u.v. beslag onder derden mogelijk blijven net als het bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft, uitvoerende onroerende beslagen op een ander onroerend goed dan de woonplaats van de schuldenaar en een bevel tot betalen.

2. Ten aanzien van ondernemingen die de deuren hebben moeten sluiten in toepassing van het ministerieel besluit van 28/10/2020, die niet in staking van betaling waren op 18/03/2020 en waarvan de continuïteit van de onderneming bedreigd wordt door de COVID-19 epidemie werden volgende maatregelen genomen:

 - verbod tot het leggen van bewarend of uitvoerend beslag
- opschorting van alle lopende uitvoeringsmaatregelen

Bepaalde uitzonderingen werden voorzien:

- bewarend en uitvoerend beslag op onroerend goed van de onderneming blijven mogelijk
- bewarend beslag op zee- en binnenschepen blijven mogelijk

Het blijft steeds mogelijk om de voorzitter van de ondernemingsrechtbank middels dagvaarding in kort geding te vatten teneinde het moratorium ten aanzien van een bepaalde ondernemingen te laten op te heffen of voor recht te horen zeggen dat een onderneming niet valt onder het toepassingsgebied van de opschorting.

Er werd verder beslist dat ondernemingen tijdelijk niet failliet verklaard kunnen worden op dagvaarding tenzij op initiatief van het openbaar ministerie, de voorlopig bewindvoerder in toepassing van artikel XX.32 WER of met instemming van de schuldenaar.

Al deze maatregelen kunnen verlengd worden na een beslissing van de Ministerraad.

Voor de volledige inhoud van deze wet van 20/12/2020, gepubliceerd in het BS op 24/12/2020: klik hier.

Benoeming kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Gerhanko is fier dat twee stagiairs bij KB van 1/12/2020 (BS 16/12/2020) benoemd werden tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, nl. Stijn Pouls en Jasper Debeuf die het Gerhankoteam nog meer juridische slagkracht zullen bezorgen.

Openbare verkoop

Eerstvolgende openbare veilingen

Vraag & antwoord

De meeste schuldenaars maken de fout door niet of laat te reageren. Veel problemen en extra kosten kunnen vermeden worden door bij twijfels of onduidelijkheden de gerechtsdeurwaarder, hun advocaat of een justitiehuis te contacteren.