Hoe verloopt een samenwerking met Gerhanko?

Overmaken van schuldvorderingen

Hiertoe neemt u best voorafgaandelijk contact op met het kantoor. De dossiers kunnen eventueel digitaal overgemaakt worden zodat het kantoor deze onmiddellijk kan verwerken.

Minnelijke invorderingsprocedure

Een eerste aanmaning wordt onmiddellijk naar de debiteur verstuurd. Reacties van de schuldenaar zoals voorstellen tot afbetalen of betwistingen van de vordering, worden aan u meegedeeld en in overleg beantwoord.

Evaluatie en advies

Als de minnelijke procedure geen resultaat oplevert laten wij u dat weten samen met ons advies over de slaagkansen van een gerechtelijke invordering.

Indien de debiteur gekend is in onze bestanden (Gerhanko beschikt over een gigantisch opgebouwd debiteurenbestand sedert 1975) als zijnde compleet insolvabel dan is het nutteloos nog kosten op het sterfhuis te maken; desgevallend bezorgen wij u een "attest van onvermogen" dat kan worden gebruikt om de openstaande schuld af te boeken.

Dagvaarding

Indien u beslist om verder te gaan met de inning van de schuld starten wij de gerechtelijke procedure. U kunt het dossier eventueel laten behandelen door uw advocaat.

In het andere geval stellen wij de dagvaarding op en betekenen wij deze aan de debiteur. Dit gebeurt na consultatie van het rijksregister voor natuurlijke personen en van Graydon voor rechtspersonen teneinde de akte op de correcte en actuele woonplaats of zetel van gedaagde te betekenen.

Het origineel van de dagvaarding wordt op de rol gezet bij de bevoegde rechtbank en u ontvangt een kopie ("de losse kopie") waarop de inleidingsdatum staat vermeld.

U hebt opnieuw de keuze:

  • ofwel geeft u het dossier door aan uw advocaat;
  • ofwel verschijnt en bepleit u zelf uw zaak voor de rechtbank.

Vonnis

U ontvangt na het vellen van een vonnis een vrijgesteld afschrift hiervan. Nadat u ons dit stuk hebt overgemaakt kunnen wij de uitvoeringsprocedure starten door op de griffie een expeditie (= origineel in uitvoerbare vorm) te bestellen.

Betekening-bevel

De eerste stap van de gerechtelijke uitvoering is de betekening van het vonnis, meestal samen met een bevel tot betalen met vermelding dat bij gebreke aan betaling binnen de termijn van één dag zal worden overgegaan tot inbeslagname van de roerende goederen.

Alle voorstellen tot afbetaling van de debiteur worden behandeld. Vanaf de betekening van het vonnis begint de verzets- of beroepstermijn van één maand te lopen.

Roerend beslag, derdenbeslag en onroerend beslag

Het beslag is het meest efficiënte drukkingsmiddel om de debiteur tot betaling aan te zetten. Als gevolg van het leggen van een roerend beslag (inboedel) worden veel vorderingen geïnd desnoods via het toestaan van afkortingen.

De gerechtsdeurwaarder beschikt over diverse kanalen om een beeld te vormen van de vermogenstoestand van de debiteur:

  • bij de D.I.V. wordt nagekeken welke voertuigen hij bezit
  • bij de R.S.Z. wordt nagegaan of de schuldenaar werkt in vast dienstverband
  • bij de K.B.O. kijken wij na of hij een zelfstandige activiteit uitoefent
  • bij de Registratie bekomen wij inlichtingen mbt. onroerende eigendommen
  • via het Centraal Bestand ven Berichten Beslag weten wij of er reeds beslag werd gelegd door andere schuldeisers

Openbare verkoping

Wanneer de debieur het been stijf houdt en weigert te betalen en zo wij menen dat de opbrengst voldoende zal zijn om een groot deel van uw schuldvordering te recupereren, worden de in beslag genomen goederen opgehaald en openbaar verkocht in de veilingzaal der gerechtsdeurwaarders te Kortrijk, Kanonstraat 65.