CROS

Procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden (art. 1394/20-27 Ger. Wetboek)

1. Inleiding

De nieuwe procedure is een administratieve procedure, ingevoerd door de Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie van 19/10/2015. Door deze wet werden de artikelen 1394/20-27 toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek. De bepalingen omtrent de nieuwe procedure zijn in werking getreden op 02/07/2016.

De procedure bestaat naast de gerechtelijke procedure. De keuze tussen de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure ligt bij de advocaat en zijn cliënt.

2. Doel van de procedure

Het doel van de procedure is – zonder tussenkomst van een rechter -  de schuldenaar ertoe aan te zetten om zijn openstaande schulden zo snel mogelijk te vereffenen. Zo worden de rechtbanken ontlast en wordt een deel van de gerechtelijke achterstand weggewerkt.

3. Kenmerken

De kost van deze procedure is aanzienlijk lager in vergelijking met een gerechtelijke procedure. Er worden namelijk geen registratierechten, dagvaardingskosten, bijdrage voor het begrotingsfonds voor de tweedelijnsbijstand en rolrechten in rekening gebracht.

Voorbeeld: een vordering van 100 euro.

Gerechtelijke procedure = 241,82 euro*

 - Dagvaardingskosten: 241,82 euro*

Procedure onbetwiste geldschulden = 120,49 euro*

- Aanmaningskost: 85,29 euro*
- Proces-verbaal van niet-betwisting: 35,20 euro*

(* exclusief BTW)

Vooraleer de gerechtsdeurwaarder overgaat tot betekening van de aanmaning, wordt de solvabiliteit van de schuldenaar nagegaan. Zo worden nutteloze kosten vermeden.

Via deze procedure kan er sneller een uitvoerbare titel worden bekomen dan wanneer men de gerechtelijke procedure hanteert (zie punt 8).

4. Toepassingsvoorwaarden

 • Zowel de schuldeiser als de schuldenaar moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Voor handelaars geldt dat de eenmanszaak actief moet zijn. Bij stopzetting van de handelsactiviteiten kan de procedure niet worden toegepast).
 • Er mag zich bij beide partijen geen toestand van samenloop voordoen (geen gerechtelijke reorganisatie, geen faillissement, geen collectieve schuldenregeling, …).
 • De schuld werd nooit eerder betwist door de schuldenaar
 • Het dossier werd voorbereid en overgemaakt door een advocaat (Hij/zij fungeert als eerste rechter)
 • De schuld is gebaseerd op handelingen die verricht zijn in het kader van de activiteiten van de onderneming (extra kosten voor aanmaningen of rappels worden niet opgenomen)
 • De partijen zijn geen publieke overheden zoals bedoeld in artikel 1412 bis § 1 van het Gerechtelijk Wetboek.

Opmerking:

Voor Europese schuldeisers / schuldenaars zou men in de toekomst ook deze procedure toepassen. Echter, op dit ogenblik bestaat er nog geen Koninklijk Besluit dat de gelijkwaardigheid van een buitenlands ondernemingsregister vastlegt. Tot nader order kan deze procedure aldus niet worden toegepast in grensoverschrijdende situaties.

5. De vordering

Wanneer er beroep wordt gedaan op de nieuwe procedure, kunnen volgende bedragen worden ingevorderd:

 • de hoofdsom van de vorderingen (facturen / schuldbekentenis / leningen, …)
 • een schadebeding / intresten beperkt tot 10%
 • een verhogingsbeding ten bedrage van 40,00 EUR op basis van artikel 6 Wet 02/08/2002

Verrekening creditnota’s en betalingen

Voorbeeld: factuur van 100,00 EUR dd. 01/02/2017 met vervaldatum 01/03/2017. De factuurvoorwaarden bepalen een schadebeding van 10 % bij niet-betaling op de vervaldatum.

 

Betaling voor vervaldatum

Betaling na vervaldatum

Creditnota’s

Hoofdsom

100,00 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

Betaling

50,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

Schadebeding 10%

5,00 EUR

10,00 EUR

5,00 EUR

Totaal vordering

55,00 EUR

60,00 EUR

55,00 EUR

 Het is dan ook van groot belang dat de data van de betalingen steeds worden meegedeeld!

7. De applicatie CROS

Ter ondersteuning van de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden werd de CROS-applicatie ontwikkeld. Deze afkorting staat voor ‘Centraal Register voor de invordering van Onbetwiste Schulden’. Hierdoor wordt de procedure ook wel de CROS-procedure genoemd.

De hele administratieve procedure wordt via dit informaticasysteem opgevolgd. Uiteindelijk wordt ook de uitvoerbare titel via deze weg afgeleverd aan de gerechtsdeurwaarders.

8. De procedure

a. Aanmaning

Na ontvangst van de opdracht, wordt er aan de tegenpartij een aanmaning betekend. De aanmaning wordt steeds opgesteld in de taal van de woonplaats van de schuldenaar, zonder vertaling van de stukken. De schuldenaar kan mits betaling wel een vertaling van de stukken vragen. Voor wat betreft het tweetalig gebied, wordt de aanmaning op ons kantoor opgesteld in de taal van de mee te betekenen stukken.

De betekende aanmaning wordt toegevoegd aan de CROS-applicatie.

b. Reacties na aanmaning

Wanneer er een aanmaning wordt betekend aan de schuldenaar, start de termijn van 1 maand om te reageren. De schuldenaar kan:

 • de schuld volledig betalen op ons kantoor
 • een deel van de schuld rechtstreeks aan de schuldeiser / gerechtsdeurwaarder overmaken
 • de schuld betwisten
 • betalingsfaciliteiten aanvragen
 • niet reageren

Wanneer de schuldenaar de schuld vereffent op ons kantoor, is het dossier geregeld en wordt het beschikbare gedeelte aan de advocaat overgemaakt. In casu worden de kosten voor de gerechtsdeurwaarder aldus door de schuldenaar betaald.

Wanneer de schuldenaar de hoofdsommen van de facturen rechtstreeks voldoet aan de schuldeiser, heeft de advocaat de plicht om de gerechtsdeurwaarder hiervan op de hoogte te brengen. De schuldenaar wordt aangeschreven voor het openstaande saldo. Bij het uitblijven van betaling kan er voor het openstaande saldo - zijnde de schadebedingen/intresten, verhogingsbeding en de kosten voor de gerechtsdeurwaarder - een uitvoerbare titel worden aangevraagd.

Wanneer de schuldenaar de vordering betwist, wordt de administratieve procedure onmiddellijk stopgezet. Een betwisting is enkel geldig wanneer de schuldenaar binnen een maand na betekening van de aanmaning het officiële antwoordformulier - dat mee werd betekend met de aanmaning – met zijn redenen van betwisting overmaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Alle andere manieren om een betwisting te melden worden niet aanvaard. Een factuur voor de kost van de betekende aanmaning wordt overgemaakt aan de advocaat samen met een kennisgeving van de betwisting. Er kan dan, indien gewenst, gedagvaard worden voor de rechtbank. De kosten voor de administratieve procedure kunnen worden opgenomen in de dagvaarding.

De schuldenaar kan tevens een voorstel tot afbetaling overmaken aan ons kantoor. Het al dan niet toestaan van een voorstel tot afbetaling ligt in de administratieve fase volledig in handen van de opdrachtgever en zijn cliënt.

 • Wanneer de opdrachtgever een afbetalingsplan toestaat, kan hij vrij bepalen wanneer een eerste afkorting moet worden verricht.  De termijn van 1 maand na betekening geldt enkel voor de volledige regeling van de schuld. Wanneer de schuldeiser de schuldenaar een afbetalingsplan heeft toegestaan, wordt iedere afkorting nauwlettend door de gerechtsdeurwaarder opgevolgd. Bij een eerste wan- of niet-betaling wordt de procedure hervat en wordt er een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld voor het saldo.
   
 • Wanneer de opdrachtgever het voorstel tot afbetaling heeft afgewezen en de schuld niet volledig vereffend wordt binnen de termijn van 1 maand, wordt er na het verstrijken van 1 maand en 8 dagen na de datum van betekening een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld.
   
 • Tenslotte kan de schuldenaar helemaal niet reageren. In dat geval wordt er na het verstrijken van 1 maand en 8 dagen na de datum van betekening een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld.

Voorbeeld: aanmaning betekend op 04/10/2016.

04/10/2016 + 1 maand = 04/11/2016

04/11/2016 + 8 dagen = 12/11/2016

12/11/2016 laten voorbijgaan = 13/11/2016

Het proces-verbaal kan worden opgesteld vanaf 13/11/2016, maar aangezien deze valt op een zondag wordt er pas op 14/11/2016 een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld.

c. Proces-verbaal van niet-betwisting

In het proces-verbaal van niet-betwisting worden de reacties van en eventuele betalingen door de schuldenaar opgenomen.

Het proces-verbaal kan ten vroegste na het verstrijken van een termijn van 1 maand en 8 dagen worden opgesteld door de gerechtsdeurwaarder. Er wordt echter geen termijn bepaalt tegen wanneer er een proces-verbaal moet worden opgesteld. Het proces-verbaal wordt opgesteld in de taal van de aanmaning, tenzij de schuldenaar ondertussen verhuisd is naar een ander taalgebied.

 Een proces-verbaal van niet-betwisting heeft volgende kosten:

 • vast recht
 • BTW

Nadat de gerechtsdeurwaarder het proces-verbaal heeft ondertekend, wordt het proces-verbaal toegevoegd aan de applicatie CROS. Dit proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de magistraten. Na goedkeuring wordt binnen 48 uur dit proces-verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar verklaard.

Op basis van deze uitvoerbare titel kan er dan worden overgegaan tot de gedwongen invordering. Hier eindigt de administratieve procedure.

Toepassing CROS voor grensoverschrijdende invorderingen

Het Koninklijk Besluit van 17/08/2018 tot uitvoering van het artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek zorgt ervoor dat de 7 onderstaande Europese databanken gelijkwaardig worden verklaard aan de Kruispuntbank van Ondernemingen van België:

Nederland: “Het Handelsregister”
Frankrijk: “Le Registre du commerce et des sociétés
Duitsland: “Das Handelsregister”
Luxemburg: “Le Registre du commerce et des sociétés”
Italië: “Il Registro delle imprese”
Spanje : “El Registro Mercantil”
Oostenrijk: “das Firmenbuch”

Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/09/2018 en treedt in werking op 01/10/2018.

Vanaf dan kan de invorderingsprocedure bepaald in artikelen 1394/20 e.v. Gerechtelijk Wetboek eveneens toegepast worden op verzoek van ondernemingen uit de 7 voormelde landen.